Udlejers fremsendelse af forbrugsregnskaber

Denne artikel omhandler de boliglejemål, hvor lejeren hver måned indbetaler et a conto beløb til hhv. vand og varme og hvor udlejeren en gang årligt fremsender et endeligt regnskab, hvori lejerens andel af udgifterne opgøres og a conto betalingerne fradrages.

Lejeloven indeholder en række bestemmelser omkring fremsendelse af varmeregnskab og vandregnskab, som det er vigtigt for både lejer og udlejer at være opmærksom på. Nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste bestemmelser, som vi desværre tit oplever kan give anledninger til tvister mellem lejer og udlejer:

Betaling for vand og varme kan som udgangspunkt ikke inkluderes i huslejen, men skal fremgå som særskilte poster i lejekontrakten, medmindre der er tale om udlejning af kollegieværelser eller enkeltværelser. Såfremt betalingen for vand og varme er inkluderet i huslejen, betragtes det, som om udlejer ikke har fremsat krav om a conto betaling.

Regnskabsåret for varme begynder, medmindre andet er aftalt den 1/6 og udløber den 31/5 året efter. Hvis ejendommen forsynes med varme fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabsåret dog følge det regnskabsår, som leverandøren anvender.

For vand gælder det, at regnskabsåret altid skal følge det, som værket og/eller kommunen anvender.

For både varme- og vandregnskaber gælder det, at udlejer skal fremsende regnskaberne til lejerne, så de kommer frem senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ved kollektive forsyningsanlæg kan udlejer dog vente med at fremsende regnskaberne, så de kommer frem senest 3 måneder efter, at udlejer selv modtager opgørelsen fra forsyningsselskabet, hvis denne frist ligger senere end 4 måneders fristen. Det er ikke muligt at forlænge fristerne ved aftale.

Varme- og vandregnskaberne skal indeholde oplysning om:

  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.

  • Oplysninger om lejerens ret til at gøre indsigelse mod regnskabet.

  • Oplysning om hvornår udlejer har modtaget opgørelsen fra forsyningsselskabet, hvis udlejer benytter sig af 3 måneders fristen.

Hvis oplysningerne ikke er angivet i regnskabet, er regnskabet ugyldigt og udlejer skal i så fald fremsende nyt gyldigt regnskab.

Hvis udlejer ikke når at fremsende et nyt regnskab inden fristen, mister han retten til at kræve tillægsbetaling af lejeren og såfremt der er tale om en langvarig forsinkelse, kan lejeren være berettiget til at tilbageholde sine a conto betalinger.

Lejer kan skriftligt gøre indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter modtagelsen. Lejer skal angive i indsigelsen, hvilke punkter i regnskabet, lejeren ikke kan acceptere. En generel utilfredshed er ikke tilstrækkeligt. 

I ejendomme med beboerrepræsentantion, kan beboerrepræsentationen gøre indsigelse på vegne af samtlige lejere.

Hvis lejer klager rettidigt over regnskabet, skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet inden 6 uger efter lejers frist for at fremkomme med indsigelser, medmindre udlejer ikke gør krav på betaling af et beløb.

Hvis udlejer ikke indbringer sagen for huslejenævnet eller ikke gøre krav på et beløb, kan lejer selv indbringe sagen for huslejenævnet.

Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby har vi mange sager vedrørende lejeret og er gerne behjælpelige med lejeretlige tvister af enhver art, herunder tvister omkring forbrugsregnskaber, fraflytning, ophævelse af lejemål samt sager der skal behandles ved huslejenævnet eller beboerklagenævnet.

Vi er også gerne behjælpelige med udarbejdelse af lejekontrakter.

 

For mere information kontakt:

Advokat Brian Holm Johannesen

bhj@advovest.dk