Behandling af inkassosager hos Vogel & Gammelby

Advokatfirmaet Vogel & Gammelby er dig gerne behjælpelig, såfremt du har en debitor, der ikke betaler til tiden og vi har stor ekspertise i behandlingen af inkassosager.

Før sagen overgives til inkasso, skal der fremsendes en rykker til debitor, hvor det skal angives, at debitor har mindst 10 dage til at betale det skyldige beløb. Der kan opkræves 100 kr. pr. rykker, men dog maksimalt for 3 rykkere og der skal være minimum 10 dage mellem hver rykker.

Det er ikke et krav, at der fremsendes 3 rykkere til debitor, før sagen overgives til inkasso.

I den sidste rykkerskrivelse skal det anføres, at manglende betaling vil medføre, at sagen overgår til inkasso med yderligere omkostninger til følge.

Rykkerskrivelserne kan du enten selv skrive, eller du kan overlade det til os. Udover 10 dages fristen skal en rykker indeholde oplysninger om kravets hovedstol, renter, øvrige påløbne omkostninger og tilstrækkelige oplysninger til at debitor i øvrigt kan tage stilling til kravet.

Når vi modtager sagen, vil vi som det første fremsende en rykkerskrivelse til debitor, såfremt du ikke selv har gjort det.

Herefter vil vi forsøge at få debitor til at indgå et frivilligt forlig, hvor han/hun anerkender gælden og samtidig forsøge at indgå en afdragsordning med debitor. Et frivilligt forlig har samme retsvirkninger som en dom.

Hvis debitor ikke er villig til at underskrive et frivilligt forlig, vil vi indlevere betalingspåkrav til fogedretten. Hvis der er indsigelser i sagen, er vi dog nødsaget til at indbringe sagen for civilretten og få en dom over debitor.

Når vi har et fundament, dvs. enten et frivilligt forlig, et påtegnet betalingspåkrav eller en dom, vil vi kunne indbringe sagen for fogedretten med henblik på tvangsfuldbyrdelse.

I fogedretten vil vi bl.a. spørge ind til, om debitor har mulighed for at indgå en afdragsordning og hvilke aktiver debitor ejer. Såfremt debitor ejer et eller flere aktiver f.eks. fast ejendom, bil eller værdifuldt indbo, foretager vi udlæg heri. Hvis debitor erhvervsdrivende, kan vi f.eks. foretage udlæg i firmaets eventuelle faste ejendom, biler, driftsmateriel, og/eller varelager.

Hvis debitor ikke kan eller vil indgå en afdragsordning, eller en afdragsordning senere misligholdes, har vi mulighed for at bortsælge de udlagte aktiver på en auktion, såfremt der er en friværdi i aktivet.

Hvis en debitor ikke møder i fogedretten, kan vi begære debitor fremstillet af politiet.

For yderligere information kontakt:

Advokat Brian Holm Johannesen

bhj@advovest.dk